ประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต

๑. โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต เกิดจากหลักการและแนวคิดใด

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคเรียนที่๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

จากแนวนโยบายและการดำเนินการโดยภาครัฐดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและประชาชนทั่วไปในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนรูปแบบดังกล่าว จึงจัดให้มีการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต ขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน

๒. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร

๑. เพื่อเพิ่มประมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๓ ที่หลากหลาย

๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รูปแบบแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์อย่างกว้างขวาง

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพิ่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) หมายถึง แอพพลิเคชันที่นำเสนอเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นแอพพลิเคชันการเรียนภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชัน เพื่อการฝึกอ่าน-เขียน เป็นต้น

๒. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) หมายถึง แอพพลิเคชันที่ใช้เป็น สื่อช่วยครูในการสอน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันแสดงการระเบิดของภูเขาไฟ แอพพลิเคชันแสดงการไหลเวียนของโลหิตในร่างมนุษย์ เป็นตัน

๓. แอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) หมายถึง แอพพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ผลงานประกอบการเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันการสร้างรูปทรงสามมิติ แอพพลิเคชันการวัดระยะทางหรือพื้นที่ เป็นต้น

๔. เป้าหมายของการประกวดสื่อการเรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร

๑. สื่อเพื่อการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑และ๓ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและหลากหลาย

๒. สื่อเพื่อการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑และ๓ ที่มีคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น

๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑และ๓ รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์

๕. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องดำเนินการอย่างไร

สมัครและส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.otpcappcon.com ตั้งแต่บัดดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้สนใจสมัครส่งผลงาน จะได้รับสิทธิ์ในการรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน ดังนี้ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิ์สมัครและเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ๔ วัน เรื่อง ”การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมสร้างสื่อบน แท็บเล็ต” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์ในการเข้าอบรมทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.otpcappcon.com.กลุ่มบุคคลธรรมดา มีสิทธิ์สมัครและฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.otpcappcon.com.ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้ง่นี้ก่อนเข้าอบรมทางระบบออนไลน์จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ก่อน

๖. รูปแบบการอบรมจะเป็นอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

โครงการจะจัดอบรมให้กับผู้เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. ครูและบุคคลากรทางการศึกษา จัดอบรม ๔ วัน ๓ คืน ครั้งละ ๒๐๐ คน ใน ๕ จังหวัดทั่วประเทศ

๒. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จัดอบรมเชิงสัมมนา ๓ ชั่วโมง และการอบรมแบบ eTraining

โดยทางโครงการจะรับผิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉพาะผู้เข้าอบรมเท่านั้น